logo
logo
logo
logo

Uwagi przedsiębiorców ciągle aktualne
Opublikowano: 1 lutego 2019

Regulacja goni regulację. Władza twierdzi, że to dla dobra przedsiębiorców. Oni jednak bywają innego zdania. Z uwagą śledzą projekty ustaw i rozporządzeń, zgłaszając do nich istotne zastrzeżenia. Czy ktoś się jednak tym przejmie?

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem obecnych konsultacji jest zmodyfikowany projekt zmiany Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsza wersja była konsultowana w kwietniu 2018 roku.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła wówczas uwagi, które w większości pozostają aktualne w odniesieniu do bieżącego projektu. Zaproponowane zmiany są kierunkowo zgodne z postulatami płynącymi już od dłuższego czasu z rynku telekomunikacyjnego. Przydzielenie częstotliwości wycenianych przez rynek telekomunikacyjny na wiele milionów złotych (a w ostatniej aukcji nawet miliardów) jest wydarzeniem o tak doniosłym znaczeniu, że musi wymagać rzeczywistego potencjału uczestników i rzetelności ich działań, w tym w odniesieniu do składanych ofert.

Jak wynika z powszechnie dostępnych informacji, na brak dostatecznych zabezpieczeń w tym zakresie wskazywała również Komisja Europejska w postępowaniu prowadzonym od 2016 r. Z kolei kwestia działań, prowadzących do uporządkowania i rearanżacji poszczególnych pasm, a tym samym zwiększenia efektywności wykorzystania widma, staje się coraz bardziej istotna i pilna wobec planów wdrożenia sieci 5G. Zgodnie z przyjętym na poziomie europejskim planem działań pierwsze komercyjne wdrożenie sieci 5G na dużą skalę powinno nastąpić już w 2020 roku.

Podstawowym warunkiem realizacji tego celu jest dostępność odpowiednich zakresów częstotliwości, skoordynowanych międzynarodowo i wolnych od zakłóceń. Ponadto w aktualnej wersji projektu zaproponowano uprawnienie dla ministra cyfryzacji do określenia harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości, co odbieramy przede wszystkim jako dążenie do szybkiego i sprawnego udostępnienia częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Jednakże w miejsce proponowanego harmonogramu lepsze byłoby przyjęcie, na poziomie rządu, zapowiadanej Strategii 5G dla Polski.

– Biorąc powyższe pod uwagę, popieramy cel proponowanej nowelizacji ustaw i liczymy na szybkie wdrożenie odpowiednich zmian, w tym również w odniesieniu do aktów wykonawczych – twierdzi Lewiatan.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polska pozostaje krajem relatywnie słabo zurbanizowanym, a Warszawa rośnie wolno na tle europejskich metropolii. Niski poziom urbanizacji jest problemem, bo to duże miasta dzięki efektom skali i specjalizacji oferują najlepiej płatne miejsca pracy i najwyższy poziom życia. Jednocześnie tylko duże miasta zapewniają wystarczająco głębokie rynki pracy, duże zagęszczenie aktywności gospodarczej i szybkość rozprzestrzeniania się innowacji. Są w stanie stanowić zaplecze dla wzrostu dużych polskich firm do międzynarodowego i w przyszłości globalnego znaczenia.

Deglomeracja, rozumiana jako przenoszenie urzędów centralnych z Warszawy do małych miast, jest błędnym kierunkiem. Spowolni rozwój Warszawy i osłabi jej międzynarodową konkurencyjność, jednocześnie nie sprawiając, że młodzi przestaną wyjeżdżać z mniejszych miejscowości. W latach 2000–2014 populacja Warszawy rosła wyraźnie wolniej od najszybciej rosnących metropolii w krajach, do których w tym czasie emigrowali młodzi Polacy – jedynie o 6 proc. wobec 14 proc. w Amsterdamie, 15 proc. w Monachium, 18 proc. w Londynie, 23 proc. w Oslo i 34 proc. w Dublinie. Dlatego można przypuszczać, że spadek populacji małych miast miał raczej związek z emigracją młodych do zagranicznych metropolii niż ich „wysysaniem” przez Warszawę.

W Szwecji deglomeracja Urzędu Konsumentów i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ze Sztokholmu do mniejszych miast kosztowała 1,1 mln szwedzkich koron na każde przeniesione miejsce pracy. Jedynie 1 proc. urzędników zdecydował się przeprowadzić razem ze swoimi miejscami pracy. To poskutkowało dużymi kosztami osobowymi przeniesienia i kilkuletnim zakłóceniem pracy urzędów. Z analizy szwedzkiego odpowiednika NIK-u wynika, że te koszty nie zwrócą się pomimo tańszej działalności urzędów w mniejszych miastach.

Działalność urzędów na szczeblu centralnym wymaga regularnych kontaktów z ministerstwami i parlamentem, a także innymi urzędami i organizacjami zagranicznymi. Dlatego fiaskiem zakończyło się zlokalizowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Agencja była zmuszona utworzyć oddział w Warszawie, który zatrudniał 65 proc. jej urzędników i w którym pracował jej prezes. Obecnie siedziba ma być przeniesiona do Warszawy. Alternatywą są kosztowne dla podatników regularne podróże urzędników po kraju.

Nie należy mylić deglomeracji z decentralizacją. Polsce potrzebna jest decentralizacja, która polega na przenoszeniu decyzji na niższy poziom administracji, bliżej obywateli. Niestety deglomeracja nie zmienia wpływu obywateli na podejmowane decyzje, a jest jedynie działaniem fasadowym, które redystrybuuje prestiż z Warszawy do małych miast. Będzie prowadziła do lokalizowania poszczególnych urzędów według potrzeb wyborczych i lobbingu, zamiast dostarczania najwyższej jakości usług publicznych obywatelom i utrudniała współpracę w tworzeniu polityki publicznej na szczeblu centralnym.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Obszar bezpieczeństwa i zdrowia jest niezwykle istotny w miejscu pracy, lecz nie przykłada się do niego właściwej wagi. Regulujące tę kwestię przepisy są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Dlatego uważamy, że szkolenia nie powinny być schematyczne, ale dostosowane do działalności konkretnego przedsiębiorstwa oraz danej grupy pracowniczej.

Przepisy prawa nie przewidują w tym względzie żadnych ulg, stawiając na pierwszym miejscu ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Promocja zdrowia w miejscu pracy to działania, dzięki którym pracownicy bardziej interesują się swoim zdrowiem, dbają o to, by mieli coraz większy wpływ na czynniki kształtujące stan ich funkcjonowania.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przyczynia się do trwałego rozwoju przedsiębiorstw i stabilizacji ich działalności. Jest to też inwestowanie w odpowiednie standardy utrzymywania klientów i pozyskiwania nowych możliwości działania.

Ponownie wnioskujemy o uwzględnienie w planie działań Rady Ochrony Pracy problematyki stosowania środków ochrony indywidualnej. Zasadne jest propagowanie metody ich dopasowania do każdego użytkownika.

W naszej opinii przedmiotem większego zainteresowania Rady Ochrony Pracy powinno być zagadnienie pracy na wysokości. Zasadne w tym zakresie byłoby opracowanie krajowego programu szkoleń oraz kompleksowych wytycznych. W tym kontekście warto także dokonać weryfikacji zakresu badań lekarskich, dotyczących dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości, który obecnie nie uwzględnia wszystkich możliwych przeciwwskazań i ograniczeń.

Uznajemy za zasadne podjęcie na Forum Ochrony Pracy dyskusji na temat służby medycyny pracy. Naszym zdaniem jest konieczne jej większe zaangażowanie w działania BHP.  Uważamy, że aktywność Rady Ochrony Pracy powinna być ukierunkowana na działalność profilaktyczną, promującą bezpieczeństwo pracy.

CZR

Tagi: , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Kłody pod nogi przedsiębiorcom...

Wbrew zapowiedziom premiera Mateusza Morawieckiego, że państwo postara...
Dopiero uchwalono ustawy, a już potrzebne są nowelizacje tych ustaw

Dopiero uchwalono ustawy, a już potrzebne są...

Czasami całkiem niezłe pomysły wdrażane są w Polsce bez odpowiednich k...
Warsaw booster 18

Żeby nie poprawiać...

Ustawy trzeba tak pisać, żeby nie wymagały one dodatkowej inte...