• Menu

  Uwagi przedsiębiorców ciągle aktualne

  Regulacja goni regulację. Władza twierdzi, że to dla dobra przedsiębiorców. Oni jednak bywają innego zdania. Z uwagą śledzą projekty ustaw i rozporządzeń, zgłaszając do nich istotne zastrzeżenia. Czy ktoś się jednak tym przejmie?

  Konfederacja Lewiatan

  Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

  Przedmiotem obecnych konsultacji jest zmodyfikowany projekt zmiany Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsza wersja była konsultowana w kwietniu 2018 roku.

  Konfederacja Lewiatan przedstawiła wówczas uwagi, które w większości pozostają aktualne w odniesieniu do bieżącego projektu. Zaproponowane zmiany są kierunkowo zgodne z postulatami płynącymi już od dłuższego czasu z rynku telekomunikacyjnego. Przydzielenie częstotliwości wycenianych przez rynek telekomunikacyjny na wiele milionów złotych (a w ostatniej aukcji nawet miliardów) jest wydarzeniem o tak doniosłym znaczeniu, że musi wymagać rzeczywistego potencjału uczestników i rzetelności ich działań, w tym w odniesieniu do składanych ofert.

  Jak wynika z powszechnie dostępnych informacji, na brak dostatecznych zabezpieczeń w tym zakresie wskazywała również Komisja Europejska w postępowaniu prowadzonym od 2016 r. Z kolei kwestia działań, prowadzących do uporządkowania i rearanżacji poszczególnych pasm, a tym samym zwiększenia efektywności wykorzystania widma, staje się coraz bardziej istotna i pilna wobec planów wdrożenia sieci 5G. Zgodnie z przyjętym na poziomie europejskim planem działań pierwsze komercyjne wdrożenie sieci 5G na dużą skalę powinno nastąpić już w 2020 roku.

  Podstawowym warunkiem realizacji tego celu jest dostępność odpowiednich zakresów częstotliwości, skoordynowanych międzynarodowo i wolnych od zakłóceń. Ponadto w aktualnej wersji projektu zaproponowano uprawnienie dla ministra cyfryzacji do określenia harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości, co odbieramy przede wszystkim jako dążenie do szybkiego i sprawnego udostępnienia częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Jednakże w miejsce proponowanego harmonogramu lepsze byłoby przyjęcie, na poziomie rządu, zapowiadanej Strategii 5G dla Polski.

  – Biorąc powyższe pod uwagę, popieramy cel proponowanej nowelizacji ustaw i liczymy na szybkie wdrożenie odpowiednich zmian, w tym również w odniesieniu do aktów wykonawczych – twierdzi Lewiatan.

  Forum Obywatelskiego Rozwoju

  Polska pozostaje krajem relatywnie słabo zurbanizowanym, a Warszawa rośnie wolno na tle europejskich metropolii. Niski poziom urbanizacji jest problemem, bo to duże miasta dzięki efektom skali i specjalizacji oferują najlepiej płatne miejsca pracy i najwyższy poziom życia. Jednocześnie tylko duże miasta zapewniają wystarczająco głębokie rynki pracy, duże zagęszczenie aktywności gospodarczej i szybkość rozprzestrzeniania się innowacji. Są w stanie stanowić zaplecze dla wzrostu dużych polskich firm do międzynarodowego i w przyszłości globalnego znaczenia.

  Deglomeracja, rozumiana jako przenoszenie urzędów centralnych z Warszawy do małych miast, jest błędnym kierunkiem. Spowolni rozwój Warszawy i osłabi jej międzynarodową konkurencyjność, jednocześnie nie sprawiając, że młodzi przestaną wyjeżdżać z mniejszych miejscowości. W latach 2000–2014 populacja Warszawy rosła wyraźnie wolniej od najszybciej rosnących metropolii w krajach, do których w tym czasie emigrowali młodzi Polacy – jedynie o 6 proc. wobec 14 proc. w Amsterdamie, 15 proc. w Monachium, 18 proc. w Londynie, 23 proc. w Oslo i 34 proc. w Dublinie. Dlatego można przypuszczać, że spadek populacji małych miast miał raczej związek z emigracją młodych do zagranicznych metropolii niż ich „wysysaniem” przez Warszawę.

  W Szwecji deglomeracja Urzędu Konsumentów i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ze Sztokholmu do mniejszych miast kosztowała 1,1 mln szwedzkich koron na każde przeniesione miejsce pracy. Jedynie 1 proc. urzędników zdecydował się przeprowadzić razem ze swoimi miejscami pracy. To poskutkowało dużymi kosztami osobowymi przeniesienia i kilkuletnim zakłóceniem pracy urzędów. Z analizy szwedzkiego odpowiednika NIK-u wynika, że te koszty nie zwrócą się pomimo tańszej działalności urzędów w mniejszych miastach.

  Działalność urzędów na szczeblu centralnym wymaga regularnych kontaktów z ministerstwami i parlamentem, a także innymi urzędami i organizacjami zagranicznymi. Dlatego fiaskiem zakończyło się zlokalizowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Agencja była zmuszona utworzyć oddział w Warszawie, który zatrudniał 65 proc. jej urzędników i w którym pracował jej prezes. Obecnie siedziba ma być przeniesiona do Warszawy. Alternatywą są kosztowne dla podatników regularne podróże urzędników po kraju.

  Nie należy mylić deglomeracji z decentralizacją. Polsce potrzebna jest decentralizacja, która polega na przenoszeniu decyzji na niższy poziom administracji, bliżej obywateli. Niestety deglomeracja nie zmienia wpływu obywateli na podejmowane decyzje, a jest jedynie działaniem fasadowym, które redystrybuuje prestiż z Warszawy do małych miast. Będzie prowadziła do lokalizowania poszczególnych urzędów według potrzeb wyborczych i lobbingu, zamiast dostarczania najwyższej jakości usług publicznych obywatelom i utrudniała współpracę w tworzeniu polityki publicznej na szczeblu centralnym.

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

  Obszar bezpieczeństwa i zdrowia jest niezwykle istotny w miejscu pracy, lecz nie przykłada się do niego właściwej wagi. Regulujące tę kwestię przepisy są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Dlatego uważamy, że szkolenia nie powinny być schematyczne, ale dostosowane do działalności konkretnego przedsiębiorstwa oraz danej grupy pracowniczej.

  Przepisy prawa nie przewidują w tym względzie żadnych ulg, stawiając na pierwszym miejscu ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Promocja zdrowia w miejscu pracy to działania, dzięki którym pracownicy bardziej interesują się swoim zdrowiem, dbają o to, by mieli coraz większy wpływ na czynniki kształtujące stan ich funkcjonowania.

  Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przyczynia się do trwałego rozwoju przedsiębiorstw i stabilizacji ich działalności. Jest to też inwestowanie w odpowiednie standardy utrzymywania klientów i pozyskiwania nowych możliwości działania.

  Ponownie wnioskujemy o uwzględnienie w planie działań Rady Ochrony Pracy problematyki stosowania środków ochrony indywidualnej. Zasadne jest propagowanie metody ich dopasowania do każdego użytkownika.

  W naszej opinii przedmiotem większego zainteresowania Rady Ochrony Pracy powinno być zagadnienie pracy na wysokości. Zasadne w tym zakresie byłoby opracowanie krajowego programu szkoleń oraz kompleksowych wytycznych. W tym kontekście warto także dokonać weryfikacji zakresu badań lekarskich, dotyczących dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości, który obecnie nie uwzględnia wszystkich możliwych przeciwwskazań i ograniczeń.

  Uznajemy za zasadne podjęcie na Forum Ochrony Pracy dyskusji na temat służby medycyny pracy. Naszym zdaniem jest konieczne jej większe zaangażowanie w działania BHP.  Uważamy, że aktywność Rady Ochrony Pracy powinna być ukierunkowana na działalność profilaktyczną, promującą bezpieczeństwo pracy.

  CZR

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane