• Menu

  Postępowanie sanacyjne – co to jest i na czym polega?

  Postępowanie sanacyjnePodstawowym celem postępowania sanacyjnego jest podjęcie odpowiednich działań pozwalających dłużnikowi uniknąć likwidacji prowadzonej przez niego firmy. Ma on szybciej i samodzielnie spłacić ciążące nad nim zadłużenia.

  W dużym skrócie wiąże się to ze spisaniem i zatwierdzeniem wierzytelności oraz zawarciem układu.

  Jak przygotować wniosek postępowania sanacyjnego?

  Warto pamiętać, że wniosek może zostać złożony przez samego dłużnika lub jego kuratora bądź wierzyciela osobistego. Wniosek musi zawierać przede wszystkim takie informacje jak:

  – wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań,

  – uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego pokrywania kosztów postępowania i bieżących zobowiązań,

  – wykaz wierzycieli oraz wierzytelności spornych.

  Z czym wiąże się zabezpieczenie majątku dłużnika

  Dłużnik musi liczyć się z tym, że w trakcie postępowania zabezpieczającego może zostać zabezpieczony jego majątek. A to oznacza, że zostanie przydzielony mu tymczasowy zarządca, który zastąpi zarząd własny firmy. Co ważne, jeżeli do wniosku dłużnika dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, powołany przez sąd zarządca może zostać wskazany przez dłużnika (o ile spełnia podstawowe warunki)

  Rolę i zadanie tymczasowego zarządcy szczegółowo określa art. 51 i nast. Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nim obejmuje on zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis z inwentarza oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. W rzeczywistości, bardzo często po prostu zarządza na zadłużonym przedsiębiorstwem i odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie. Jest zatem zobowiązany do skutecznego wdrażanie planu zmian oraz zapewnienia stabilności finansowej, co może wiązać się z zapewnieniem zewnętrznego finansowania, np. w formie kredytu.

  Zarządca zobowiązany jest także do składania sądowi comiesięcznych sprawozdań ze swojej pracy. Powinien w nich wskazać w szczególności etapy przygotowania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego.

  Na czym polega plan restrukturyzacyjny

  Dłużnik wraz z Zarządcą są zobowiązani do przygotowania planu restrukturyzacyjnego. Mają na to 30 dni od otwarcia Postępowania Sanacyjnego. W niektórych przypadkach termin może zostać wydłużony do trzech miesięcy.

  W planie restrukturyzacyjnym zarządca wskazuje ewentualne zasady zwolnienia pracowników, mienie podlegające zbyciu oraz umowy, od których zamierza odstąpić. Po uzyskaniu opinii rady wierzycieli, sędzia – komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego.

  Po zrealizowaniu części lub całości planu restrukturyzacyjnego, sędzia – komisarz, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Postępowanie sanacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia.

  Wraz z zakończeniem postępowania bądź uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem, który wydaje zarządca.

  Więcej o planie restrukturyzacyjnym można przeczytać na: https://spiralazadluzenia.pl/restrukturyzacja/

  Co postępowanie sanacyjne oznacza dla przedsiębiorcy

  Zazwyczaj wraz z otwarciem postępowania sanacyjnego, sąd powołuje dla dłużnika zarządcę, który rozpocznie swoją pracę od sporządzania spisu wierzytelności oraz podjęcia działań przywracających zadłużonemu przedsiębiorstwu płynność finansową oraz możliwość realizacji układu. Jednym z podstawowych uprawnień w tym zakresie jest możliwość odstępowania przez zarządcę – za zgodą sędziego-komisarza – od zawartych przez dłużnika umów wzajemnych, które nie zostały wykonane w całości lub w części. Dzięki temu dłużnik zostanie uwolniony od niekorzystnych dla niego umów, od których nie mógł odstąpić we własnym zakresie.

  Postępowanie sanacyjne jest również o tyle istotne dla dłużnika, że zapewni mu dodatkową ochronę przed wierzycielami – wszelkie postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi ulegną bowiem zawieszeniu z mocy prawa, a sędzia-komisarz będzie mógł też uchylić zajęcia dokonane w ich toku (np. uciążliwe dla dłużnika zajęcia rachunków bankowych). Ponadto, nowe egzekucje nie mogą być wszczęte w trakcie postępowania sanacyjnego.

  Czy postępowanie sanacyjne jest korzystne dla wierzycieli?

  Warto również zwrócić uwagę na to, że zarządca w postępowaniu sanacyjnym może za zgodą sędziego-komisarza zbywać składniki majątku dłużnika, a sprzedaż taka wywołuje skutki takie, jak sprzedaż dokonana przez syndyka. Innymi słowy, zbycie ma charakter sprzedaży egzekucyjnej, powodującej m.in. wygaśnięcie obciążeń ustanowionych na tym majątku, w tym przede wszystkim hipotek na nieruchomości i zastawów na ruchomościach. Obecna regulacja jest niewątpliwie korzystna dla dłużnika i ogółu wierzycieli, ograniczając uprzywilejowanie poszczególnych z nich, jednakże zmiana ta, realizująca tzw. politykę drugiej szansy, ma być wynagrodzona wierzycielom poprzez zwiększenie ich wpływu na przebieg postępowania.

  Dzięki nowym uprawnieniom wierzyciele mają realne możliwości decydowania o najważniejszych kwestiach w postępowaniu, jak również kontrolowania działań zarządcy i dłużnika. Przede wszystkim jednak założenia postępowania sanacyjnego mają przyczynić się do znacznego zwiększenia stopnia zaspokojenia wierzycieli i finalnie do ograniczenia liczby upadłości podmiotów gospodarczych, które w obecnym stanie prawnym nie mają do dyspozycji skutecznych narzędzi do restrukturyzacji.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane