• Menu

  Gen. Łukowski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych: Potrzeba nam systematyki

  Moją rolą i rolą kierowanej przeze mnie instytucji jest stworzenie takiego środowiska, aby w połączeniu z coraz to nowocześniejszym sprzętem żołnierze stanowili skuteczny element odstraszania potencjalnego przeciwnika – mówi szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. bryg. Dariusz Łukowski

  Fot. st. chor. szt. Sławomir Mrowiński / IWSPSZ

  Jakie miejsce w polskich Siłach Zbrojnych zajmuje innowacyjność i w jakim obszarze najsilniej dochodzi do głosu?

  Dariusz Łukowski – Biorąc pod uwagę, że Siły Zbrojne są gwarantem naszego bezpieczeństwa zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego innowacyjność właśnie w obszarze bezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa militarnego – wpisuje się w całej swej definicji w unowocześnianie i modernizowanie polskich Sił Zbrojnych, co następuje sukcesywnie we wszystkich ich rodzajach.

  W resorcie obrony narodowej instytucją zajmującą się kwestiami innowacyjności i wdrażania nowoczesnych technologii jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, z którym Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ściśle współpracuje w obszarze wsparcia i zabezpieczenia technicznego pozyskiwanego nowoczesnego sprzętu wojskowego.

  Innowacyjność jest również jednym z kluczowych parametrów w procesie wyłaniania liderów produkcji zbrojeniowej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nakłady finansowe przeznaczane na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w Ministerstwie Obrony Narodowej systematycznie rosną, a jedną z głównych myśli przewodnich MSPO jest właśnie promowanie innowacyjności.

  Przykładem takich działań są również realizowane programy operacyjne MON, w których możemy wyróżnić 5 głównych obszarów: systemy obrony powietrznej i obrony przeciwlotniczej, śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia, modernizacja Marynarki Wojennej, zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR, bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe.

  Jakie rozwiązania są obecnie najpotrzebniejsze w wojsku, by można było mówić o zrealizowanych założeniach profesjonalizacji armii i gotowości obronnej na miarę czasów i potrzeb?

  Dariusz Łukowski – Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to ciągły proces jakościowej i ilościowej transformacji zasobów kadrowych i sprzętowych polskiej armii. Zmiany te są wprowadzane stopniowo, tak aby przez cały czas trwania tego procesu była ona gotowa do wykonywania swoich konstytucyjnych zadań i wypełniania misji, również tych poza granicami kraju, wynikających z naszych zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych.

  Proces profesjonalizacji jest realizowany w trzech głównych obszarach: personelu, tj. żołnierzy i pracowników wojska, modernizacji technicznej oraz szkolenia i kształcenia. Jednym z aspektów profesjonalizacji, obok modernizacji technicznej, była reforma systemu zarządzania zasobami osobowymi, zmierzająca do zastąpienia służby obowiązkowej ochotniczą służbą wojskową – zawodową i kontraktową. Istotnym elementem tego procesu były również zmiany w systemie kształcenia kadr. Dlatego też kierownictwo MON tak dużą wagę przykłada do reformy systemu edukacji wojskowej, maksymalnie dopasowując go do wymagań dzisiejszego pola walki i panującej sytuacji geopolitycznej. Ponadto trwają prace nad budową nowego systemu uzupełniania rezerw, a WOT stają się kluczowym elementem tego procesu.

  Jak wspomniałem, profesjonalizacja to proces ciągły, musimy więc nadążać za występującymi zmianami i rozwojem. Wiele osób kojarzy profesjonalizację tylko z przejściem na tzw. armię zawodową, ale to był tylko pierwszy krok.

  Profesjonalna armia to więc nie tylko nowoczesny i zaawansowany technicznie sprzęt, ale też bardzo dobrze wyszkolony żołnierz. To my – żołnierze stanowimy w głównej mierze o walorach bojowych polskich Sił Zbrojnych. Moją rolą i rolą Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest stworzenie takiego środowiska, aby w połączeniu z coraz to nowocześniejszym sprzętem żołnierze stanowili skuteczny element odstraszania potencjalnego przeciwnika.

  Co jest najbardziej potrzebne? W mojej ocenie są to systematyczna modernizacja istniejącej bazy szkoleniowej – mam na myśli poligony, place ćwiczeń, strzelnice, itd., pogłębianie i zacieśnianie współpracy z państwami Sojuszu, realizacja międzynarodowych szkoleń, wymiana doświadczeń w obszarze szkolenia, wspieranie i wykorzystanie potencjału naukowego oraz technologicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także budowa partnerskich relacji z rodzimym przemysłem zbrojeniowym jako integralnym elementem polityki obronnej naszego państwa.

  Co stanowi najmocniejszą stronę polskiej obronności, a które aspekty wciąż wymagają wsparcia, szkoleń, unowocześnienia i potężnych nakładów inwestycyjnych?

  Dariusz Łukowski – Bez wątpienia najmocniejszą stroną jest połączenie potencjału kadrowego, poziomu finansowania oraz potencjału przemysłu obronnego. Dodatkowo nieocenionym faktem w tej kwestii jest bardzo pozytywne nastawienie społeczeństwa polskiego do sił zbrojnych i zadań przez nie wykonywanych.

  Polski żołnierz i wysoki poziom jego wyszkolenia jest świadectwem jakości polskiej armii, czego potwierdzeniem są liczne, bardzo wysokie oceny wystawiane przez naszych sojuszników, którzy chwalą nas przy okazji realizacji wspólnych przedsięwzięć.

  Nie bez znaczenia jest też wzrost liczebności Sił Zbrojnych. Tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej podnosi potencjał obronny kraju, wpaja w młodych ludzi wartości patriotyczne, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za samych siebie, obywateli i całą Ojczyznę.

  Zmieniające się otoczenie współczesnych zagrożeń wymusza wręcz rozwój polskiej obronności. Modernizacja techniczna sił zbrojnych, zakupy nowego sprzętu wojskowego determinują właściwą organizację szkolenia, wręcz stworzenia nowego systemu szkolenia wojsk. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wymuszają organizację nowego systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi.

  Obecnie w Wojsku Polskim eksploatowany jest nowoczesny sprzęt – samoloty G-550, samoloty F-16, KTO ROSOMAK, czołgi Leopard II – który stanowi jedną z mocniejszych stron naszego potencjału i jednocześnie wizerunku na arenie międzynarodowej. Do tego stosujemy nowoczesne metody diagnostyki oraz mamy świetnie wyszkolony personel obsługowy i zabezpieczający, który każdorazowo udowadnia swoje wyszkolenie, wolę walki i siłę charakteru podczas realizacji zadań mandatowych poza granicami kraju oraz podczas organizowanych ćwiczeń i zawodów, jak na przykład podczas corocznych NATO Tiger Meet czy Strong Europe Tank Challange.

  Trzeba zaznaczyć również, że planowany wzrost wydatków na obronność do wysokości 2,1proc. PKB w 2020r., a docelowo do 2,5 proc. PKB w 2032r. pozwoli na kontynuację realizacji programu rozwoju sił zbrojnych nakreślonego podczas prowadzonego Strategicznego Przeglądu Obronnego. W tym miejscu trzeba niestety zaznaczyć, ze nie wszystkie państwa sojuszu podchodzą do tego zagadnienia w podobny sposób.

  Z drugiej strony, bez wątpienia, pewnych nakładów wymaga szeroko pojęta infrastruktura wojskowa, którą trzeba dostosować do realnych potrzeb
  i zwiększających się sił zbrojnych. Dodatkowo oczekiwana zmiana systemu dowodzenia i kierowania będzie ważnym elementem w kontekście poprawy funkcjonowania sił zbrojnych.

  Jakie widzi pan realne możliwości zmian w zakresie optymalnego przygotowania kadr wojskowych w polskich warunkach? Jak wiele zależy od ścieżki edukacji, metod i pomocy dydaktycznych, a ile od późniejszego wyposażenia armii i systemu organizacji jej struktur?

  Dariusz Łukowski – Przygotowanie kadr wojskowych zawsze było naszym priorytetem. Dobrze przygotowani żołnierze to gwarancja właściwej realizacji zamierzonych celów, to wreszcie mniej problemów z utrzymaniem sprzętu w wysokiej sprawności technicznej, to pokazanie sojusznikom, że jesteśmy dobrze przygotowani i nie tylko my liczymy na sojuszników z NATO, ale NATO może liczyć na nas. Profesjonalne przygotowanie musi zaczynać się od pierwszego przekroczenia bram koszar czy nawet od pierwszej wizyty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, gdzie kandydat na żołnierza niejednokrotnie po raz pierwszy styka się oko w oko z przedstawicielem wojska i to pierwsze spotkanie może zaważyć na wyobrażeniu instytucji, jaką jest armia. Nie ukrywamy tego, że poszukujemy najlepszych, chcemy ich zachęcić perspektywą stabilnej pracy, możliwością podwyższania kwalifikacji, awansów, atrakcyjnością służby, nie tylko w kraju, ale także poza granicami.
  W zamian oczekujemy pełnego zaangażowania, czy to na kursach, szkoleniach, poligonach czy wreszcie na misjach zagranicznych.

  W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego od lat funkcjonuje pewien podział na ośrodki, które specjalizują się głównie w profesjonalnym przygotowaniu żołnierzy niższych szczebli: szeregowych i podoficerów oraz także pracowników RON i ośrodki specjalizujące się w przygotowaniu kadry wyższych szczebli: wyższe szkoły oficerskie i akademie wojskowe. System doskonalenia zawodowego ulega ciągłym przeobrażeniom, udoskonalanym rozwiązaniom edukacyjnym.

  IWsp SZ widzi potrzebę stawiania na najwyższym miejscu problematyki edukacji kadr, dlatego tak inwestujemy w rozwój CSLog. W ostatnich latach wprowadziliśmy nowatorskie rozwiązania edukacyjne, stworzyliśmy najnowocześniejsze stanowiska symulacyjne. Wprowadzanie ich do jednostek szkolnictwa wojskowego daje gwarancję bezpiecznej eksploatacji sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu jednostek wojskowych. Nowoczesne metody szkolenia np. e-learning i nieograniczony dostęp do niego umożliwia podnoszenie kwalifikacji w każdym miejscu i czasie. Naszą rolą– dowódców/szefów wszystkich szczebli dowodzenia jest takie umiejętne kierowanie podwładnymi, by poczucie obowiązku podnoszenia kwalifikacji było inicjatywą ich samych.

  Wojskowa Akademia Techniczna czy Centrum Szkolenia Logistyki to oczywiście filary systemu szkolenia kadr korpusu osobowego logistyki. Wspólnie z Organizatorem Systemu Funkcjonalnego Logistyki prowadzimy także prace nad sformowaniem jeszcze jednego ogniwa – Szkoły Podoficerskiej Logistyki, co pozwoli kształcić adeptów logistyki od szeregowego po oficera.

  Inwestycja w kadry, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji oraz promowanie samokształcenia przynosi wymierne korzyści. W opinii żołnierzy i społeczeństwa resort obrony narodowej zyskuje wizerunek dobrego, stabilnego, dbającego o rozwój kadr pracodawcy, co w obecnych czasach jest atutem bezcennym na „cywilnym” rynku pracy.

  Wspomniana planowana zmiana systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnym stworzy przejrzyste zasady podziału kompetencji i odpowiedzialności  pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, a także pozwoli na stworzenie transparentnych zasad działania w różnych aspektach działalności służbowej.

  Podczas targów MSPO Inspektorat od 5 lat organizuje konferencje „Biznes z wojskiem to pewne pieniądze”. Jak hasło cyklicznej debaty ma się do aktualnej sytuacji? Czy polski przemysł zbrojeniowy może być spokojny o portfel zleceń ze strony sił zbrojnych?

  Dariusz Łukowski – Polski Przemysł Zbrojeniowy może być spokojny, jak to pani określiła, o „portfel zleceń” ze strony Sił Zbrojnych. IWsp SZ jako główny organ wykonawczy logistyki wojskowej jest instytucją w dużej części realizującą Plan Modernizacji Technicznej. Odpowiada za wydatkowanie bardzo wysokich kwot finansowych przeznaczonych na obronność, modernizację i w części, za co odpowiada również Inspektorat Uzbrojenia, zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego.

  Głównym celem wspomnianej konferencji jest przedstawienie polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, jakimi środkami finansowymi dysponuje IWsp SZ w roku budżetowym i w perspektywie 5, czasem 10 lat. Jest to jedna z niewielu okazji, gdy można poznać wykonawców i zamawiających, wyartykułować oczekiwania dla obu stron.

  Zapewnienie ciągłości dostaw, a także sprawności sprzętu jest kluczową rolą Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Mając na uwadze z jednej strony potrzeby wojska, a z drugiej możliwości przemysłu zbrojeniowego staramy się w możliwie optymalny sposób zharmonizować te dwa aspekty. Należy jednak pamiętać, że wszystkich nas obowiązuje prawo, które precyzyjnie określa metodologię przy wyborze potencjalnych kontrahentów, tak aby nie naruszać warunków konkurencyjności na europejskim rynku dostawców i usługodawców, a jednocześnie, aby zapewnić odpowiedni potencjał obronny polskiego przemysłu zbrojeniowego na czas kryzysu lub konfliktu zbrojnego. W moim przekonaniu polski przemysł obronny może być spokojny w kontekście zleceń ze strony Polskich Sił Zbrojnych. Należy również dodać, że targi MSPO dają dodatkowo możliwość polskim podmiotom zaprezentowania swoich możliwości oraz zawierania umów również z armiami innych państw, co znacząco przyczynia się do ekonomicznego rozwoju firm.

  Jaki jest główny cel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na tegorocznych targach MSPO? Jakie ma pan przesłanie dla swoich zwierzchników, dowódców jednostek wojskowych i firm, które wspierają polską armię poprzez działalność produkcyjną i usługową?

  Dariusz Łukowski – Dzięki Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego możemy przedstawić najnowsze polskie rozwiązania w zakresie techniki wojskowej i porównać je ze światowymi osiągnięciami. Kieleckie targi militarne to nie tylko niezwykle ceniona w sferze światowych ekspertów platforma spotkań i wymiana poglądów, ale, co cieszy najbardziej, to również doskonała promocja współpracy dla bezpieczeństwa.

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) od chwili powołania w październiku 2006 r., jest organizatorem Wystawy Sił Zbrojnych i stanowi nieodłączny element Międzynarodowego Salonu. Co roku prezentujemy stale zmieniające się oblicze polskiego wojska, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz rosnących zdolności naszych żołnierzy. Wyzwalamy klimat profesjonalnej armii
  i pokazujemy próbkę tego, co najważniejsze w koszarach i parkach sprzętu technicznego. Prezentujemy także wyposażenie logistyczne wykorzystywane przez polskich żołnierzy na misjach zagranicznych.

  Rozmawiała Magdalena Szczygielska

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane