• Menu

  Baza dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego

  Exif_Jpeg

  Siedziba Instytutu

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego utworzony został w 1949 roku jako wiodąca jednostka naukowa ukierunkowana na wsparcie technologiczne i analityczne rozwijającego się przemysłu rolnego i spożywczego w powojennej Polsce.

  Po włączeniu w latach 1992-2008 innych jednostek naukowo-badawczych Instytut stał się wielobranżową jednostką naukową, której jedną z podstawowych misji jest wspieranie przemysłu rolno-spożywczego, w tym prowadzenie badań w zakresie bezpieczeństwa żywności rolnictwa ekologicznego, rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania i przechowalnictwa żywności.

  Podejmowane przez Instytut badania mające na celu podniesienie jego własnego potencjału naukowego i badawczego dedykowane są wzmocnieniu współpracy z szybko rozwijającym się przemysłem rolno-spożywczym, służąc nie tylko wieloaspektowym doradztwem, ale również opracowaniem nowych produktów, technologii czy też oceną ich wartości technologicznej i jakości żywieniowej.

   Działalność Instytutu

  W coraz większym zakresie działalność Instytutu finansowana jest z źródeł pozastatutowych, w tym poprzez realizację projektów współfinansowanych z programów krajowych i międzynarodowych, a także analiz, ekspertyz i rozwiązań w formie know how oraz sprzedaż Znaku Towarowego „Produkt Najwyższej Jakości”. Głównym założeniem aktywności Instytutu jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenie trwałości produktów i w konsekwencji wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu rolno-spożywczego na arenie krajowej i międzynarodowej. Realizowane w Instytucie badania dotyczą kompleksowych rozwiązań w zakresie produkcji innowacyjnych produktów żywnościowych o projektowanych cechach sensorycznych, prozdrowotnych i specjalnego przeznaczenia, wykorzystaniu nowoczesnych technologii do utrwalania żywności, opracowania i wdrożenia oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych, zapewnienia paszowych surowców energetycznych w produkcji zwierzęcej czy przetwarzania biomasy odpadowej w procesach biologiczno-chemicznych.

  Realizujemy również projekty związane z opracowaniem technologii nowych produktów spożywczych w ramach dostępnych środków regionalnych czy też w zakresie przetwórstwa żywności metodami ekologicznymi, jak np. pieczywa i produktów zbożowych finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Instytut posiada Kolekcję Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS mającą status krajowego i międzynarodowego organu depozytowego drobnoustrojów, stanowiących przedmiot zgłoszeń patentowych. W kolekcji przechowywane są drożdże (piekarskie, gorzelnicze, winiarskie, piwowarskie), grzyby strzępkowe (wytwarzające enzymy, kwasy organiczne) i bakterie (fermentacji mlekowej, octowej). Szczepy te wykorzystywane są przez przemysł krajowy oraz inne placówki naukowo-badawcze w kraju i za granicą. Kolekcja zarejestrowana jest w World Federation for Culture Collection i należy do European Culture Collection Organisation (ECCO). We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu powstał koordynowany przez IBPRS projekt „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych”. Jego celem jest stworzenie w Polsce zintegrowanej sieci kolekcji specjalizujących się w gromadzeniu, analizowaniu i przechowywaniu materiału biologicznego. Projekt ten wysoko oceniony przez ekspertów znalazł się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) i uznany za kluczowy dla rozwoju nauki w Polsce.

  Od 2004 roku działa w Instytucie laboratorium GMO posiadające wydane przez Ministra Środowiska zezwolenie na zamknięte użycie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w zakresie identyfikacji obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach i w żywności.

   

  Współpraca z biznesem

  Instytut współpracuje z przedsiębiorcami na terenie całego kraju, przyczyniając się do promowania polskiej gospodarki żywnościowej, polskich przedsiębiorstw oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Prowadzone są kompleksowe i interdyscyplinarne badania, oferujące zakładom przemysłu spożywczego i producentom rolnym opracowania technologiczne, licencje, know-how, ekspertyzy, usługi analityczne i szkolenia w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. Jedną ze specjalności Instytutu są szczepionki do kiszenia pasz i preparaty probiotyczne w żywieniu zwierząt, a także doradztwo w dziedzinie biopaliw i wykorzystania odpadów roślinnych z produkcji rolniczej do produkcji biogazu.

  Instytut jest uprawniony do wykonywania badań urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach Inspekcji Weterynaryjnej oraz badań związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także uznaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne urzędy administracji państwowej jednostką uprawnioną do wykonywania badań rozjemczych w zakresie analizy spirytusu i wyrobów spirytusowych. Instytut jest uznanym w kraju i na świecie laboratorium wykonującym szeroki zakres usług analitycznych, związanych z oceną jakości produktów przemysłu rolno-spożywczego. Posiada cztery Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

   Popularyzacja wyników badań

  Pracownicy Instytutu publikują w międzynarodowych czasopismach z Impact Factor oraz czasopismach krajowych, w tym branżowych, około 300 prac rocznie. Patentowane są wynalazki i wdrażane innowacyjne rozwiązania technologiczne do produkcji w liczbie około 20 rocznie. Pracownicy Instytutu czynnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach prezentując najnowsze wyniki swoich badań. Organizowane są również cykliczne konferencje, w tym Dni Przemysłu Mięsnego poświęcone aktualnym problemom surowca, znakowania i dystrybucji produktów mięsnych, międzynarodowa konferencja Postępy Technologii Tłuszczów Roślinnych czy konferencja poświęcona problemom jakości  technologicznej zbóż w Polsce. Co roku współorganizowana jest z przedstawicielami US Wheat Associates „Crop Quality Seminar” poświęcone omówieniu aspektów jakościowych pszenicy w różnych krajach świata w ostatnim roku.

   Szkolenia, kursy

  Instytut organizuje wiele szkoleń w zakresie swojej działalności, w tym m.in. na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych w systemie EUROP; kurs na Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych w tematyce chłodnictwa i czynników chłodniczych czy cykl badań biegłości dla laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskiego. Pracownicy Instytutu prowadzą również wykłady, warsztaty i praktyki dla studentów oraz są promotorami prac magisterskich i doktorskich.

  Nagrody i wyróżnienia

  W roku 2013 i 2015 kierownictwo Instytutu i jego pracownicy uhonorowani zostali wyróżnieniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, a w 2014 roku w ogólnopolskim plebiscycie „25 lat wolności dla polskiej przedsiębiorczości” Instytutowi  przyznano prestiżowe wyróżnienie „Złotego orła przedsiębiorczości”.

  _DSC9211 Dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS

  Uzyskała dyplom mgra inż. na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Po studiach zatrudniona była w Laboratorium „Polcargo” w Gdyni, uzyskując stanowisko towaroznawcy, a następnie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia uzyskała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

  Od 10 września 2013 roku była pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu i od 3 lutego 2014 roku – po wygranym konkursie na stanowisko dyrektora IBPRS – dyrektorem IBPRS.

  Za działalność naukowo-badawczą została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, a także brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

  Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

  tel.:  (+48) 22 606 36 00; fax: (+48) 22 849 04 26

  www.ibprs.pl

  e-mail: ibprs@ibprs.pl

  KRS: 0000126823; REGON: 000053835; NIP: 525 000 82 64

  konto: PKO S.A. 10 O/Warszawa 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane