logo
logo
logo
logo
Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny cz. 2
Opublikowano: 10 października 2023

Zarząd sukcesyjny cz. 1

Docelowym planem sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej powinno być  przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do momentu formalnej konwersji rekomendowane jest powołanie zarządcy sukcesyjnego w działalności jednoosobowej. Często błędnie zarządcy sukcesyjnemu przypisuje się rolę zbliżoną do syndyka czy likwidatora przedsiębiorstwa po śmierci właściciela. Poprawna rola zarządcy sukcesyjnego wynika wprostz nazwy tj. zarządca. I tak należy traktować tę funkcję, czyli z poziomu managerskiego, kierowniczego. Zarządca sukcesyjny ma zastąpić zmarłego właściciela i kierować jego przedsiębiorstwem nawet 2 lata. O ile wcześniej nie nastąpi formalny dział spadku i nie zostaną wyłonieni prawni i prawomocni spadkobiercy. Wówczas to oni przejmują własność i władzę w firmie zmarłego.

Komu zaproponować funkcję zarządcy sukcesyjnego ?

Dla sprawnego funkcjonowania firmy w spadku należy wybrać do roli zarządcy sukcesyjnego osobę posiadającą stosowne kompetencje managerskie, będącą zorientowaną w zakresie prowadzonej działalności. Innymi słowy kryterium powinno być poszukiwanie managera, a zwyczajowo do CEIDG wpisuje się współmałżonka czasem dziecko. Jeśli ta osoba jest zorientowana w zakresie prowadzonej działalności nie robimy błędu, jeśli natomiast nic o niej nie wie – to proszę odpowiedzieć sobie na pytanie czy to właściwa osoba i czy będzie potrafiła kontynuować biznes.
W przypadku firmy rodzinnej naturalnym zarządcą sukcesyjnym powinna być formalna sukcesorka lub formalny sukcesor tj. córka lub syn. O ile te osoby są zaangażowane w rodzinny biznes. Jeśli nie, bez wahania zarząd sukcesyjny należy powierzyć najbardziej zaufanemu pracownikowi, który da dużo większe gwarancje na realną kontynuację biznesu do czasu uporządkowania spraw spadkowych. Ogólne wytyczne dla zarządu sukcesyjnego opisano poniżej.

Formalny status zarządcy sukcesyjnego

Dz.U.2018.0.1629 – Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej formalnie weszła w życie 25 listopada 2018 roku. Zarządca sukcesyjny ma status podobny do prokurenta albo syndyka, ale de facto jest managerem. Działa we własnym imieniu choć jego czynności mają wpływ na właściciela przedsiębiorstwa (spadkobiercę). Nie odpowiada osobistym majątkiem za długi firmy. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za cywilnoprawne zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku (spadkobiercę) lub wcześniejsze zaciągnięte przez właściciela przed jego śmiercią. Ponosi jednak odpowiedzialność za szkodę jaką wyrządzi wskutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków. W niektórych sytuacjach może odpowiadać za zobowiązania podatkowe i ZUS (jeśli egzekucja z innych źródeł będzie bezskuteczna). Może pobierać wynagrodzenie (stosuje się wtedy przepisy o zleceniu).

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

Zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (nie może to być osoba prawna, czyli np. spółka), może być nim np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy. Nie musi być przedsiębiorcą. Zarządcą może być również prokurent spółki, który stanie się zarządcą sukcesyjnym z chwilą śmierci przedsiębiorcy (konieczne takie zastrzeżenie w ustanowieni prokury). Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Powołania zarządcy sukcesyjnego dokonuje przedsiębiorca za życia poprzez stosowny wpis do CEIDG oraz podpisanie oświadczenia przez obie strony. Oświadczenie należy zarchiwizować w dokumentacji firmy i nie jest wymagane żadne dodatkowe poświadczenie urzędowe czy notarialne. Brak oświadczenia (poniżej wzór) oznacza, że powołanie jest nieskuteczne i tak naprawdę w firmie nie ma zarządu sukcesyjnego.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy można przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od daty zgonu. Do powołania uprawnieni są spadkobiercy i konieczna jest zgoda osób posiadających łącznie udział większy niż 85 % w przedsiębiorstwie w spadku.

Po śmierci przedsiębiorcy powołać zarządcę mogą:

  • małżonek przedsiębiorcy, który ma udział w przedsiębiorstwie
    w spadku
  • spadkobierca ustawowy, który przyjął spadek
  • spadkobierca testamentowy, który przyjął spadek
  • po stwierdzeniu nabycia spadku – każda osoba, która spadek nabyła jeżeli masa spadkowa obejmowała przedsiębiorstwo

Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy i inne związane z tym oświadczenia należy złożyć przed notariuszem. Inaczej będą nieważne. Notariusz po powołaniu zarządcy składa informację do CEIDG.

Rafał Szcześniak Ekspert doradztwa sukcesyjnego

 

 

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Stłuczka na parkingu

Stłuczka na parkingu – kto wypłaci odszkodowa...

Zatłoczone i ciasne parkingi to miejsca wyjątkowo sprzyjające...
prawo pracy

Kancelaria Cejrowski – doświadczenie od 1979...

Nie ulega wątpliwości, że doświadczenie ma ogromne znaczenie w kontekś...
Karolina Pilawska

SĄD NAJWYŻSZY PO RAZ KOLEJNY ZAJMIE SIĘ UCHWA...

25 kwietnia 2024 roku poznamy kolejny rozdział wieloletniej ju...
przetargi syndyków

Bezpieczne zakupy na przetargach syndyków – k...

W świecie przetargów syndyków kryją się nie tylko niezwykłe ok...