• Menu

  Prowadzenie obsługi finansowo- księgowej szkoły przez Urząd Gminy

  Kto ma podpisywać i zatwierdzać do wypłaty faktury, listy płac i inne dokumenty księgowe, jeżeli podjęto uchwałę o wspólnej obsłudze szkól przez Urząd Gminy, w ramach której urząd przejął w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz obsługi płacowej?

  Odpowiedź:

  Dysponowanie środkami publicznymi należy do kompetencji dyrektora.

  Uzasadnienie

  Regulacja art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy może prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej w ustawie „jednostkami obsługującymi”. Jest to istotne pojęcie, które występuje również w ustawie o finansach publicznych właśnie w kontekście zakresu odpowiedzialności ponoszonej przez kierownika jednostki obsługiwanej przez jednostkę obsługującą.

  Zgodnie zatem z art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, jednak z zastrzeżeniem ust. 5. Zgodnie z tą z kolei regulacją to kierownik jednostki obsługującej, o której mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej, w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą, o której mowa w art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

  Uchwałą, o której mowa w art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy określa jednostki obsługiwane i obsługujące oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Określony uchwałą zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej to jednocześnie zakres, za który odpowiedzialność ponosi nie dyrektor szkoły, lecz kierownik jednostki obsługującej. W przypadku, gdy obsługę prowadzi urząd gminy odpowiedzialny istotnie staje się wójt oraz główny księgowy.

  Od tej zasady jest jednak wyjątek określony w art. 10c ustawy o samorządzie gminnym. zgodnie z tą regulacją zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

  Zatem zorganizowanie wspólnej obsługi będzie skutkowało zdjęciem odpowiedzialności z dyrektora w zakresie objętym wspólną obsługą. Nadal jednak dyrektor dysponuje środkami publicznymi, zaciąga zobowiązania, sporządza i zatwierdza plan finansowy, dokonuje wydatków w tym planie. Podpisywanie faktur czy list płac, jako dysponowanie środkami finansowymi, należy zatem do kompetencji dyrektora szkoły.

  Zapamiętaj!

  Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) – art. 53,
  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) – art. 10b.

  Michał Łyszczarz
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu
  Ekspert Portalu Oświatowego
  www.PortalOswiatowy.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane