• Menu

  Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny umożliwia lokalne inwestycje

  Miasta Żary i Żagań oraz otaczające je gminy wiejskie Żary i Żagań stanowią jądro dwóch powiatów żarskiego i żagańskiego. Dlatego te cztery gminy dla popra­wy wzajemnej współpracy i poszukiwania nowych dróg rozwoju postanowiły utworzyć Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny, w skrócie ŻŻOF.

  Miasta Żary i Żagań

  Powsta­ły w średniowieczu na trakcie solnym, wiodącym z Lipska do Wrocła­wia i Wielkopolski. Dzisiaj osią współ­pracy tych miast jest droga krajowa nr 12 ciągnąca się przez Polskę z zacho­du na wschód. Uzu­pełnieniem są połączenia północ–po­łudnie tj. droga krajowa nr 27 Zielona Góra–Żary i drogi wojewódzkie nr 295 i 296. Opodal Żar i Żagania biegnie autostrada A-18 (droga krajowa nr 18), mająca mię­dzynarodową nazwę E-36, która łączy Berlin z Wrocławiem, Śląskiem i Krako­wem, a także linia kolejowa nr 14 Berlin–Wrocław i linie Węgliniec–Żary i Żagań–Głogów. Infrastruktura sprawia, że prowadze­nie tutaj działalności gospodarczej ma swoje racjonalne przesłanki.

  W okolicach miast występu­ją duże zasoby glin, żwirów, piasków szklarskich, a także węgla bru­natnego. Przez ostatnie stulecie miały one istotny wpływ na strukturę gospodarki lokalnej, np. na przemysł szklarski oraz materiałów budowlanych. Z tradycji historycznej wyrasta także przemysł włókienniczy, dzisiaj odgrywający już coraz mniejszą rolę. Obecnie silne wzrosty notowane są w przemyśle tworzyw sztucznych, jak również branży części i podzespołów samochodowych. Waż­nym kierunkiem rozwoju gospodarki obu powiatów jest też branża meta­lowa.

  Miasta średnie, jakim są Żary i Żagań oraz najbliższe ich okolice, są motorami swoich powiatów, wzajem­nie się uzupełniają tworząc wspólny rynek pracy. Oba miasta posiadają peł­ną infrastrukturę społeczną, dużą sieć urozmaiconych szkół średnich, dobre wsparcie dla biznesu, spore zasoby lud­ności. Łącznie w obu powiatach mieszka blisko 180 tys. osób. W czterech gminach będących jądrem tych powiatów mieszka prawie połowa mieszkańców obu powiatów. Wszystko to sprawia, że warto tutaj prowadzić działalność produkcyj­ną i usługową.

  Żary

  Miasto twoich inwestycji

  Żary jako największe miasto Łużyc na wschód od granicz­nej Nysy Łużyckiej określane są mianem Stolicy Polskich Łużyc. Miasto może po­chwalić się licznymi zabytkami kultury sakralnej i świeckiej charakterystycznej dla tej części Łużyc. Powstałe na prze­strzeni wieków, zachowane do naszych czasów i sukcesywnie odrestaurowy­wane podnoszą estetykę i atrakcyjność miasta. Obecnie jest to średniej wielkości miasto powiatowe o populacji ok. 38 tys. osób, znaczący ośro­dek przemysłowy i kulturalny województwa lubuskiego, z kompletną infrastrukturą społeczną i biznesową.

  Żarski przemysł cechuje nowoczesność i duża różnorodność. Wiodące gałęzie go­spodarki to: przemysł drzewny, szklarski, motoryzacyjny, elektryczny metalowy oraz materiałów budowlanych. Miasto jest otwarte na inwestorów, którzy do tej pory zainwestowali w nim 600 mln euro i kupili 100 ha gruntów. Zapewniło to powstanie nowych miejsc pracy – głównie na terenie Żarskiego Parku Przemysłowego.

  Żagań

  Tu rozwiniesz swój biznes

  Żagań położony jest w pobliżu między­narodowych szlaków komunikacyjnych oraz w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej. Z biznesowego i turystycznego punktu widzenia miasto posiada bardzo atrak­cyjną lokalizację. Dobre połączenie dro­gowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków go­spodarczo-biznesowych.

  W sektorze prywatnym działa około 2800 podmiotów. Przeważają mali przedsiębiorcy, których jest w Żaganiu blisko 2000. W mieście działalność prowadzą 22 firmy zatrudniające od 50 do 249 osób oraz 94 firmy z zatrudnieniem od 10 do 49 osób. Z myślą o stałej współpracy stworzono w strukturach żagańskiego urzędu Punkt Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora, którego celem jest współpraca z lokalnymi podmiotami oraz inwestorami pragnącymi rozpocząć działalność w Żaganiu. Aktywność Punktu zaowocowała otwarciem oddziału Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oferującej szereg szkoleń dla naszych przedsiębiorców.

  Gmina Żary

  Postaw na rozwój

  Gmina Żary jest gminą wiejską po­łożoną w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w grani­cach powiatu żarskiego, na pograniczu Ni­ziny Śląskiej i Niziny Wielkopolskiej. Dawniej (w latach 1975–1998) należała do woje­wództwa zielonogórskiego. Gmina Żary należy do jednej z najzasob­niejszej w zabytki architektury, szczególnie w obiekty sakralne zlokalizowane głównie w centrach wsi, ale również w architekturę rezydencjalną w postaci dworów, pałaców i folwarków. Jednak Gmina Żary najbardziej znana jest z pięknej przyrody otaczającej miejscowości leżące na jej terenie.

  Gmina położona jest w bliskiej odległości od przejść granicznych z Niemcami. Zdecydowana większość podmiotów go­spodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Żary zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą samochodów. Większość podmiotów należy do sektora prywatnego.

  Gmina Żagań

  Gmina z pozytywną energią

  W gminie Żagań prowadzona jest głównie działalność rolnicza, jednak coraz większe­go znaczenia nabiera przemysł. Działają elektrownie wykorzystujące ener­gię wód pływających. Rozwija się eksplo­atacja kruszywa budowlanego. Teren obfituje w łoża piasków i żwirów. Zainwestowały tu także spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

  Sektor prywatny i publiczny obej­muje ponad 540 podmiotów. Przeważająca liczba przedsiębiorców to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Są to głównie fir­my jednoosobowe lub mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników. Podmioty te prowadzą przede wszystkim działalność handlową, budowlaną, produkcyjną oraz transportową.

  W miejscowości Tomaszowo, utworzonej w 1992 roku na terenach będących wcze­śniej w użytkowaniu wojsk rosyjskich znaj­duje się nadal 170 ha ciekawych terenów inwestycyjnych, z czego ponad 36 ha zo­stało włączonych do Kostrzyńsko-Słubic­kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie