• Menu

  Szpital wysokich lotów

  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie powtórnie (pierwszy raz w 2013 roku) został okrzyknięty Lubelskim Orłem Biznesu

  Nagrodzony szpital pełni funkcję centrum pediatrycznego dla Polski środkowo-wschodniej i jest obecnie jednym z najnowocześniejszych szpitali o tym profilu w skali całego kraju.  Szpital stale rozszerza swoją diagnostyczno-leczniczą działalność, wprowadza nowoczesne metody leczenia, dostosowując zakres świadczeń medycznych do potrzeb zdrowotnych małych pacjentów. USzD udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne oraz inne niż szpitalne.

  Szpital prowadzi również działalność polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Uczestniczy w przygotowywaniu do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu dla wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie.

  Stan i poziom kwalifikacji personelu medycznego zapewnia wysoką jakość świadczonych usług medycznych, wszyscy pracownicy medyczni biorą systematycznie udział w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych. Wśród pracowników posiadamy konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej oraz siedmiu konsultantów wojewódzkich w dziedzinach onkohematologii dziecięcej, pediatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, alergologii, kardiologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

  Główny przychód Szpitala stanowi kontrakt z NFZ. Pozyskiwane są również przychody z innych źródeł, takich jak: środki unijne, Fundusz Ochrony Środowiska, najem powierzchni oraz darowizny od osób prawnych i fizycznych. Rozwój specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wymaga zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej oraz wymiany zużytego sprzętu na nowocześniejszy, z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Planowane działania rozwoju świadczeń i infrastruktury szczegółowo opisano w planie biznesowym pod nazwą „Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie w perspektywie lat 2013–2020”.

  Aktualnie zakończono rozbudowę Zakładu Diagnostyki Obrazowej o pracownię rezonansu magnetycznego i utworzono Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Całość zadania przyczyni się do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności do diagnostyki w tym zakresie oraz przyspieszy czas wykonywania badań. Aktualnie wykonuje się tutaj ok.1200 badań rezonansowych rocznie, które może wzrosnąć do ok. 1500 badań.

  – Jesteśmy w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego przebudowy infrastruktury szpitalnej, która w swej konsekwencji doprowadzi do zwiększenia komfortu pobytu małych pacjentów w szpitalu i jednocześnie do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych – mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, dr n. med. Jerzy Szarecki. Przebudowa obejmuje lata 2017–2020. Podobnie realizacja w niedługim czasie transgranicznego programu Polska-Białoruś-Ukraina pozwoli na doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji.

  Szpital w ostatnich latach aktywnie rozwijał współpracę z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych w zakresie podawania mezenchymalnych komórek macierzystych. Widząc ogromne zainteresowanie tym rodzajem odpłatnych świadczeń, kierownictwo placówki przewiduje ich rozwój w następnych latach. Kolejną rosnącą grupą świadczeń odpłatnych są przeszczepy szpiku dla pacjentów zgłaszających się z Ukrainy.  Do 2020 r. przewidziano znaczne rozszerzenie zakresu świadczeń w ramach tzw. turystyki medycznej. W latach 2011–2015 udzielono w szpitalu 3705 różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych pacjentom z 49 krajów.

  Szpital bierze także udział w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Tą drogą pozyskuje niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną do dalszego rozwoju transplantologii. Współpracuje również z Ośrodkiem Dawców Szpiku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jako ośrodek pobierający komórki krwiotwórcze ze szpiku i z krwi obwodowej do przeszczepów allogenicznych dla innych ośrodków przeszczepowych, w tym zagranicznych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *