• Menu

  Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

  Infrastruktura drogowa Od 1 do 15 września mazowieckie samorządy mogą składać wnioski o środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwojem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

  Każda gmina może złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na jedno zadanie inwestycyjne, a powiaty – dwa wnioski na realizację dwóch zadań. Jednostkowo dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zadania, maksymalnie 3 mln zł.

  Wnioski będą oceniane przez komisję według następujących kryteriów:

  • znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – skala ocen od 0 do 12 punktów,
  • znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej – skala ocen od 0 do 7 punktów,
  • wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego – skala ocen od 0 do 10 punktów,
  • poziom dochodów własnych wnioskodawcy  – skala ocen od 0 do 8 punktów,
  • kontynuacja zadania – skala ocen od 0 do 2 punktów,
  • wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości – skala ocen od 0 do 3 punktów.

  Do 27 października 2017 r. ogłoszone zostaną listy wniosków odrzuconych formalnie oraz listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 13 listopada 2017 r.

  Wnioski można składać:

  • osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 38, wejście B),
  • pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (decyduje data wpływu).

  W 2016 r. w ramach Programu zrealizowano 73 zadania obejmujące łącznie ponad 182 km dróg, z czego ponad 108 km stanowiły drogi powiatowe, a ponad 74 km drogi gminne.

  Natomiast w roku 2017 do Programu zakwalifikowano łącznie 44 wnioski, dotyczące 20 dróg powiatowych i 24 dróg gminnych. Dofinansowanie w wysokości ok. 76,5 mln zł pozwoli na budowę i/lub przebudowę ponad 110 km dróg lokalnych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *