• Menu

  Pralnia SONIA: 35-latka z sukcesami

  Na zdjęciu prezydent Piły Piotr Głowski zapoznaje się z pracą pralni

  W marcu br. ko­lekcja laurów pilskiej Pralni „SONIA” wzbogaciła się o tytuł „Irydowy Hit 2016”, przyznany w XXII Kon­kursie Gospodarczo-Sa­morządowy HIT Regio­nów. Firmę Stanisława Pircha nagrodzono za gwarantowany wysoki po­ziom usług pralniczych, świadczonych w oparciu o stosowane standardy jakości oraz nowoczesne technologie i urządzenia

  Pralni „SONIA” przypa­dają w tym roku 35. urodziny. Wszystko zaczęło się w 1982 roku, kiedy Stanisław Pirch – podjąwszy decyzję o związaniu się z Piłą – uruchomił działal­ność w zakresie prania wodne­go i czyszczenia chemicznego. Dziś jego zakład to jedna z go­spodarczych wizytówek regio­nu, zasięgiem świadczonych usług obejmująca jedną czwartą Polski: od Szczecina przez Po­znań, Zieloną Górę, Ciechoci­nek, Bydgoszcz, Grudziądz do Gdańska. Na liście klientów są hotele, internaty, restauracje, zakłady przemysłowe, szpita­le, jednostki wojskowe, klienci indywidualni. Lista usług obej­muje m.in. pranie i maglowanie pościeli, czyszczenie garderoby, sukien ślubnych i komunijnych. A wszystko to czynione jest z pełną troską o zachowanie wa­lorów tkanin, także tych najde­likatniejszych i najbardziej war­tościowych.

  Każdy klient ważny

  Od trzech i pół dekady Sta­nisław Pirch kieruje się w pracy niezmienną zasadą: „Każdego z naszych klientów staramy się traktować wyjątkowo rzetelnie i poważnie, niezależnie od wiel­kości zamówienia.”

  Pamiątkowe zdjęcie z Irydowym Hitem

  I tę właśnie dewizę z suk­cesami wciela w życie. Wiąże się z tym konsekwentne inwesto­wanie w urządzenia i maszyny światowej klasy (bo tylko takie gwarantują świadczenie usług pralniczych na najwyższym po­ziomie), wytrwałość w prowa­dzeniu polityki proekologicz­nej, ustawiczne doskonalenie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środo­wiskowego, dbałość o wysoką efektywność organizacji pracy.

  250 ton wyprasowanych materiałów

  Obecnie Pralnia „SONIA” to jedna z najlepiej prosperują­cych w tej branży firm w Polsce. W Pile funkcjonuje w oparciu  o dwie lokalizacje. Pierwsza – przy ul. Mickiewicza – obsługuje mieszkańców, druga – w rejonie ulicy Lotniczej – świadczy usługi hotelom, restauracjom, wojsku i wielu innym podmiotom go­spodarczym, prowadzącym dzia­łalność w północno-zachodniej Polsce. Blisko 50 pracowników w ciągu miesiąca potrafi wyczyścić, wysuszyć i wyprasować 250 ton materiałów!

  Pół roku przed „Irydowym Hitem” Pralnia SONIA została zwycięzcą XVIII konkursu „Wiel­kopolska Nagroda Jakości” w ka­tegorii małych firm usługowych i handlowych. To nagroda przy­znawana przedsiębiorcom stawia­jącym na jakość, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Wrześnio­we uhonorowanie laureatów od­było się w ramach V Dni Pracy Or­ganicznej, które w ubiegłym roku poświęcone były gen. Dezyderemu Chłapowskiemu.

  Pralnię „SONIA” dostrzeżono także w wymiarze przedsiębiorstw zasłużonych dla całej polskiej go­spodarki. Pod koniec 2015 roku Sta­nisławowi Pirchowi przyznano nie­zwykle nobilitującą w środowisku ekonomicznym Odznakę Honorową „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Stanisław Pirch zaznacza, że niebagatelny wkład w rozwój firmy mają pracownicy. – To grono sprawdzonych ludzi, autentycznie zaangażo­wanych w umocnienie marki Pralnia SONIA. Spora część załogi związana jest z zakładem od wielu lat, są wśród nich za­służeni dla branży rzemieślni­czej nauczyciele-mistrzowie. To wszystko, co się dzieje, to są nasze wspólne sukcesy! – pod­kreśla.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *