• Menu

  Podatek od nieruchomości – kogo dotyczy?

  Podatek od nieruchomości

  Foto: Fotolia

  Podatek ten jest jednym z podatków lokalnych.

  Podatek od nieruchomości regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy on nieruchomości oraz obiektów budowlanych, takich jak grunty, budynki (albo ich części), a także budowle (albo ich części), które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Podatek ten nie obejmuje natomiast użytków rolnych oraz lasów (chyba że są one zajęte na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej). Wyjątkami są też m.in. nieruchomości należące do innych państw, grunty pod płynącymi powierzchniowymi wodami lub wewnętrznymi wodami morskimi czy grunty, które stanowią pasy drogowe dróg publicznych.

  Podstawę opodatkowania wskazuje ustawa. Wiążąca dla gruntów jest ich powierzchnia, z kolei dla budynków oraz ich części – powierzchnia użytkowa. W przypadku budowli lub ich części, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawa opodatkowania wynika z wartości, będącej również podstawą obliczenia amortyzacji w określonym roku, z wyłączeniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne. Jeśli przedmiotem opodatkowania jest całkowicie zamortyzowana budowla, wiążąca jest wartość wskazana na początku roku podatkowego, w którym dokonano ostatniego wpisu amortyzacyjnego.

  Podatek od nieruchomości – kto jest jego płatnikiem?

  Płatnikiem podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne czy jednostki organizacyjne (także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej). Kluczowe jest, by podmioty te: były właścicielami nieruchomości albo obiektów budowlanych; były samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych; były wieczystymi użytkownikami gruntów lub były posiadaczami nieruchomości lub obiektów (albo ich części), które są własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego (jeśli to posiadanie wynika z zawartej umowy lub nie ma tytułu prawnego).

  Obowiązek podatkowy pojawia się wraz z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym doszło do nabycia tytułu prawnego wobec przedmiotu opodatkowania albo wejścia w jego posiadanie. Może on powstać również z dniem 1 stycznia roku, który następuje po tym, w którym budowę zakończono lub rozpoczęto użytkowanie nieruchomości, jeszcze przed jej wykończeniem. Obowiązek ten wygasa w końcu miesiąca, w którym okoliczności uzasadniające go ustały – np. gdy doszło do zbycia obiektu.

  Kto ustala podatek od nieruchomości i jakie są jego stawki?

  Podatek od nieruchomości pobierany jest przez samorząd gminny i stanowi jedno z jego podstawowych źródeł dochodu. Wysokość stawek ustalana jest przez radę gminy w drodze uchwały, nie może jednak przekroczyć górnych stawek ogłaszanych corocznie przez ministra odpowiedzialnego za finanse publiczne. Zróżnicowanie stawek może brać pod uwagę lokalizację nieruchomości, rodzaj zabudowy, stan techniczny, typ prowadzonej działalności czy przeznaczenie gruntu.

  Więcej na temat podatku od nieruchomości możemy dowiedzieć się z serwisu Geoportal360.pl.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie