• Menu

  ESMA – główne założenia

  Reguluje ona między innymi zasady działania szeroko pojmowanego rynku finansowego w Unii Europejskiej. Jakie są główne założenia wytycznych kreowanych przez ESMA?

  Powstanie ESMA

  Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych został stworzony na podstawie zaleceń raportu de Larosiere’a z 2009 roku. Wezwał on do utworzenia Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, który miał funkcjonować jako zdecentralizowana sieć organów nadzorczych.

  Pomimo faktu, że rzeczony raport został sformułowany w 2009 roku, dopiero od 1 stycznia 2011 roku zaczął funkcjonować ESMA. Zastąpił on tym samym Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych, w skrócie CESR. Zajmował się on promocją spójnego nadzoru finansowego na terenie UE oraz doradztwem w zakresie rynków finansowych Komisji Europejskiej (najnowsze wiadomości: https://www.pb.pl/xtb-o-nowych-regulacjach-rynku-forex-929672).

  Zadania stojące przed ESMA

  W Unii Europejskiej działa organ rynku finansowego, czyli Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – w skrócie ESMA. W swojej działalności ma on przede wszystkim dbać o zapewnienie stabilności całego systemu finansowego w Unii Europejskiej. Takie zadania są z kolei realizowane poprzez wprowadzanie odpowiednich ram prawnych. Mają one docelowo zwiększać bezpieczeństwo i zabezpieczać interesy inwestorów oraz wspierać stabilny i uporządkowany tryb działania rynków finansowych.

  Realizację takich nadrzędnych celów przez ESMA zapewnia ocena ryzyka dla inwestorów i rynku oraz tworzenie jednolitych przepisów finansowych, obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. ESMA podejmuje działania skupione na budowaniu spójnego nadzoru finansowego oraz pełni bezpośredni nadzór nad agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji.

  Inną rolą odgrywaną przez ESMA jest wspomaganie w sposób bezpośredni współpracy pomiędzy finansowymi organami nadzorczymi państw UE w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. ESMA odpowiada za swoje działania przed Parlamentem Europejskim, ale zachowuje sporą niezależność działania. Ponosi odpowiedzialność przed Komisją do Spraw Gospodarczych i Walutowych (ECON).

  Główne działania ESMA

  Swoje cele ESMA realizuje głównie poprzez cztery działania:

  • tworzenie jednolitego zbioru przepisów finansowych adekwatnych dla wszystkich rynków Unii Europejskiej,
  • promowanie spójności nadzoru finansowego w krajach UE,
  • bezpośrednie nadzorowanie podmiotów działających w sektorze finansowym,
  • ocenę zagrożeń dla inwestorów, rynków i stabilności finansowej.

  ESMA tworzy jednolity zbiór przepisów, które obowiązują we wszystkich krajach członkowskich UE. Tym samym kreuje równe, sprawiedliwe warunki dla funkcjonowania na rynkach inwestorów, emitentów i instytucji z państw Unii Europejskiej. Polega to głównie na opracowywaniu standardów technicznych oraz na doradzaniu instytucjom UE w kwestiach tworzenia rozwiązań prawnych.

  Promowanie spójności nadzoru finansowego w unii zmierza do zapewnienia wysokiej jakości regulacji i nadzoru dla wszystkich instytucji UE, zaś nadzór nad rynkiem finansowym polega na stosowaniu tożsamych lub co najmniej bardzo podobnych zasad nadzoru we wszystkich tych krajach.

  ESMA  tworzy raporty i inne dokumenty z oceną ryzyka inwestycyjnego. Są one wykorzystywane przez inne europejskie organy nadzoru oraz organy w poszczególnych państwach członkowskich UE. Ocena ryzyka sprzyja tworzeniu jednolitych wytycznych do funkcjonowania rynku, ale i przyczynia się do większej przejrzystości i ochrony interesów inwestorów.

  W ramach bieżącej oceny zagrożeń pojawiających się na rynkach finansowych ESMA monitoruje tendencje, zagrożenia i słabe punkty systemu finansowego, które mogłyby negatywnie oddziaływać w przyszłości na inwestorów i stabilność rynków. ESMA stara się przeciwdziałać sytuacjom stanowiącym bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie stabilności finansowej, tym samym roztaczając nad europejskimi inwestorami swoisty parasol ochronny. Wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *