• Menu

  Czy prokurent samoistny może podpisać ofertę w postępowaniu?

  Czy prokurent może sam składać oświadczenia woli i np. podpisywać ofertę, jeśli z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wieloosobowego zarządu do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem i jeśli z KRS wynika, że w skład zarządu wchodzi prezes, a oprócz niego w spółce powołany został prokurent?

  Zgodnie z informacjami zawartymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego podmiot może być reprezentowany przez:

  • prezesa zarządu (z uwagi na fakt, że zarząd jest aktualnie jednoosobowy, a zgodnie z informacjami z KRS w takim przypadku podmiot może być reprezentowany przez jedną osobę wchodzącą w skład tego organu),
  • prokurenta.

  W sytuacji gdyby zarząd był wieloosobowy, do reprezentacji spółki byliby upoważnieni:

  • członek zarządu łącznie z innym członkiem zarządu,
  • członek zarządu z prokurentem,
  • prokurent.

  Wynika to z faktu, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z prokurą samoistną (inaczej oddzielną). Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa zdefiniowany w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 1091 kc jest ona pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

  Jednocześnie rozróżniane są 3 rodzaje prokury:

  • oddzielna (samoistna) – w tym przypadku prokurent może samodzielnie reprezentować podmiot we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa zarówno sądowych, jak i pozasądowych (za wyjątkiem niżej opisanego przypadku),
  • łączna – gdy prokurent jest uprawniony do reprezentowania spółki razem z innym prokurentem; istnieje także rodzaj prokury, w której prokurent może reprezentować podmiot np. z członkiem zarządu bądź wspólnikiem spółki,
  • oddziałowa – czyli taka, gdy prokurent może reprezentować podmiot w zakresie spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. Zakres prokury określa ustawa i nie można go ograniczyć wobec osób trzecich. Wszelkie jej ograniczenia, których dokona przedsiębiorca wobec prokurenta, nie są skuteczne wobec innych.

  Prokura obejmuje umocowanie do czynności zarówno sądowych, np. reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak i pozasądowych, tzn. działania we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W szczególności mowa tu o składaniu w imieniu danego podmiotu oświadczeń woli, np. ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czy podpisywaniu umów.

  Zgodnie z art. 1093 prokurent nie jest natomiast uprawniony do:

  • zbycia przedsiębiorstwa,
  • dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz
  • zbywania i obciążania nieruchomości.

  W takich przypadkach jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

  W związku z powyższym w opisanej sytuacji – kiedy to z odpisu z KRS wynika, że mamy do czynienia z prokurą samoistną, prokurent ma prawo sam podpisać ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ustanowione w tym przypadku zasady reprezentacji podmiotu przez członków zarządu nie mają względem prokury żadnego znaczenia.

  Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, redaktor naczelna Portalu Zamówień Publicznych www.portalzp.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie