• Menu

  Bezpieczne Wakacje z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym

  Turystyczny Fundusz GwarancyjnyOd ubiegłego roku klienci biur podróży na wypadek ogłoszenia upadłości przez touroperatora dostają dodatkowe wsparcie. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który powstał na mocy Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie Ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ma na celu zabezpieczenie spokojnych wakacji.

  Środki, które są gromadzone jako dodatkowa rezerwa finansowa, pozwolą klientom niewypłacalnych biur podróży na powrót do kraju oraz zwrot wypłat za niezrealizowaną wycieczkę.

  W przypadku, gdy biuro podróży nie będzie w , np. ze względów finansowych, zorganizować powrotu klientów lub zwrócić kosztów niezrealizowanej imprezy turystycznej, uruchomiany jest filar I, czyli wykorzystanie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub innej formy zabezpieczenia. Kiedy poziom zobowiązań dla klientów będzie przewyższał ustanowione gwarancje rynkowe, zostanie uruchomiony II filar systemu zabezpieczeń, czyli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który w ramach zgromadzonych środków na rachunku bankowym będzie realizował wypłaty we współpracy z marszałkami województw.

  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza turystom bezpieczne wakacje. Nie trzeba obawiać się już upadłości biur podróży – mówi Elżbieta Wanat-, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Koszty ochrony nie są wysokie, pokrywane są z comiesięcznych składek klientów biur podróży i wynoszą dodatkowo od osoby:

  • 15 zł w państwach europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego,
  • 13 zł w państwach pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż lotniczy,
  • 0 zł na terenie Rzeczypospolitej, krajów mających lądową granicę z Polską oraz z Federacją Rosyjską na obszarze obwodu kaliningradzkiego.

  Aktualny wpływ składek na rzecz TFG za I półrocze 2017 roku wyniósł 18 473 897,19 zł. Wysokość składek zależna jest od celu, rodzaju imprezy turystycznej oraz związanego z nią ryzyka. Rachunek może zostać uzupełniony środkami uzyskanymi z kredytów zaciągniętych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz TFG. Takie działania zapewniają turystom spokojne wakacje z biurami podróży.

  Od początku działalności TFG nie poniosło jeszcze żadnych kosztów związanych z pokryciem powrotu klientów z imprezy ani zwrotu kosztów za wycieczkę, która nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie touroperatora. Ta sytuacja może ulec zmianie, ponieważ ostatnio wystąpiły dwa przypadki niewypłacalności biur. Pierwszy, zgłoszony za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dotyczył biura Turystyczno-Usługowego GRO-TOUR W.T.

  Piotrkiewicz spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, które  nie może zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane. Drugi przypadek dotyczy niewypłacalności firmy Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjne Logos Wiesław Scheller, z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z art.5.ust. 5 Ustawy o sługach turystycznych marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej na zasadach określonych w treści tej umowy. Dopiero kiedy nie wystarczy środków z gwarancji, interweniuje TFG.

  Miejmy nadzieję, że są to jednostkowe przypadki i większość turystów może cieszyć się spokojnymi i bezpiecznymi wakacjami.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *