• Menu

  Benchmarking jako ważny element dokumentacji przy cenach transferowych

  Czym jest benchmarkingDokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które są częstą praktyką w przedsiębiorstwach o strukturze holdingu, wymaga spełnienia wielu formalności.

  Jedną z nich jest przygotowanie dokumentacji podatkowej, która jest obowiązkiem regulowanym prawnie. Formalno-prawny wymóg obejmuje przygotowanie dokumentów, które opisują transakcję lub jej sumę w oparciu o określone przepisy prawa.

  Ceny definiowane a ceny transferowe

  Znaczenie ceny definiowanej jest szeroko znane i zrozumiałe, kwota ta zazwyczaj wyrażana jest w jednostkach pieniężnych i oznacza kwotę, jaką kupujący musi uiścić sprzedającemu za towar lub usługę, która jest przedmiotem transakcji. Inaczej wygląda kwestia cen transferowych, te są często niewłaściwie interpretowane.

  Przypomnijmy zatem, że ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach zawieranych między podmiotami, które łączą powiązania kapitałowe, osobowe lub rodzinne (a także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami posiadającymi siedzibę w kraju uznawany jest za „raj podatkowy”). Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju definicja tego pojęcia brzmi  „Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom”.

  Czym jest benchmarking i dlaczego stosuje się go przy ustalaniu cen transferowe?

  Jest to praktyka, która stosowana jest w zarządzaniu, mająca na celu porównanie działania własnego przedsiębiorstwa z praktykami stosowanymi w konkurencyjnych firmach, uważanych za liderów branży. Systematyczna analiza porównawcza, czyli benchmarking służy za podstawę do rozwoju i doskonalenia firmy. Dzięki korzystaniu z procesów używanych przez konkurencję mamy szansę na podniesienie standardów, przyspieszenie procedur i optymalizację działania firmy. Benchmarking polega na twórczym adaptowaniu sprawdzonych praktyk oraz efektywnym ich wykorzystaniu w funkcjonowaniu własnej firmy.  W transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi benchmarking jest skutecznym narzędziem, które pomaga w ustaleniu ceny transferowej.

  W tym ujęciu, benchmarking sprowadza się do skonfrontowania danych o transakcjach z podmiotami powiązanymi i danych dotyczących podmiotów niezależnych.

  Skorzystaj z profesjonalnej pomocy

  Skompletowanie wymaganej dokumentacji podatkowej to trudne zadanie, a transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi wzbudzają duże zainteresowanie organów skarbowych. By mieć pewność, że ceny transakcyjne oraz wszelkie formalności są właściwie wypełnione, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Firma konsultingowa WFY Group to doświadczeni specjaliści, którzy zapewnią kompleksowe doradztwo w kwestiach transakcji powiązanych.

  Celem usługi jest przygotowanie wymaganej przez prawo dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w wielu przedsiębiorstwach o strukturze holdingu stanowią istotny obszar działalności. Usługa uwzględnia nowe regulacje prawne, zgodnie z którymi obowiązek dokumentacyjny dla spółek osobowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro.

  Uwzględniając zainteresowanie organów skarbowych tym obszarem, proponujemy wsparcie prawne i ekonomiczne w ograniczaniu ryzyka płynącego ze stosowania cen transferowych, celem zapewnienia naszym klientom komfortu prowadzenia działalności.

  Zakres działań:
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej pojedynczych transakcji (sprzedaży aktywów lub świadczenia usług),
  • opracowanie dokumentacji podatkowej całokształtu transakcji w grupie kapitałowej, w tym transakcji obejmujących spółki osobowe.

  W aktach  prawnych oraz literaturze przedmiotu można spotkać następujące definicje ceny transferowej (transakcyjnej):

  Realizacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które przekraczają limity transakcyjne, wskazane w odpowiednich przepisach, powoduje wystąpienie obowiązku dokumentacyjnego.
  Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. obowiązek dokumentacyjny) powstaje zgodnie z zasadami określonymi art. 9a ust. 2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 25a ust. 2-3c, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Spełnienie powyższych przesłanek i powstawanie obowiązku dokumentacyjnego wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, która musi zawierać niezbędne elementy wskazane w ustawach o podatku dochodowym.

  http://wfygroup.com/uslugi/ceny-transferowe/

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *